REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je v petek, 14. februarja, odvijala predstavitev mreže vzgojnih zavodov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za sodnike in sodnice ter strokovne sodelavce in sodelavke, ki obravnavajo družinske zadeve.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Zavod RS za šolstvo

  Ljubljana, 10.02.2020 Področna skupina za razredni pouk na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda pripravlja konferenco za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji z naslovom POVEZUJEM, POVEZUJEVA, POVEZUJEMO.

  https://www.zrss.si
 • Inšpektorat za šolstvo in šport | GOV.SI

  Obravnava prijav in vodenje inšpekcijskih postopkov. Pobude za nadzor. Pobudo/prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da so pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport nastale nepravilnosti.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-sport
 • Zavod RS za šolstvo

  Zavod RS za šolstvo Poljanska cesta 28, Ljubljana Telefon: 01 300 51 00 Telefaks: 01 300 51 99 E-pošta: info@zrss.si Kontakti Novice in obvestila Razpisi in javne objave Knjižnica ZRSŠ Objave v medijih Fotogalerija

  https://www.zrss.si/strokovne-resitve
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • E-šolstvo | SIO Projekti

  E-šolstvo Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

  https://projekt.sio.si/e-solstvo
 • eUprava - Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo in šport

  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za ...

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-solstvo...
 • Nagrade RS na področju šolstva | Ministrstvo za ...

  Imenuje ga Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo. Vsako leto odbor objavi v sredstvih javnega obveščanja (Uradni list, spletne strani ministrstva) razpis za nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Podelitev nagrad poteka ob svetovnem dnevu učiteljev v začetku oktobra.

  www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/nagrade_in_priznanja/nagrade_rs_na_podrocju_solstva
 • ZRSZ - Prosta delovna mesta v Sloveniji

  2. Izobrazba Vpišete raven izobrazbe in/ali naziv (del naziva) izobrazbe. Izbiro potrdite z gumbom Dodaj izobrazbo. Z istim gumbom lahko dodate še druge ravni ali nazive izobrazbe. Če želite najti vsa prosta delovna mesta za posamezno raven izobrazbe, določite samo raven izobrazbe, polje naziv izobrazbe pustite prazen.

  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA