REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Zavod RS za šolstvo

  za šolstvo nam gre. Ljubljana, 05.02.2021 Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2021/22 in ga objavil na svoji spletni strani.

  https://www.zrss.si
 • Vpis v visoko šolstvo | GOV.SI

  Postopek vpisa v visoko šolstvo. Vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) v dodiplomske in podiplomske študijske programe poteka elektronsko na spletnem portalu eVŠ.. Za izpolnjevanje prijave za vpis potrebuje kandidat elektronski naslov, saj bo po zaključenem izpolnjevanju prijave nanj poslan izpolnjen obrazec prijave v obliki pdf dokumenta.

  https://www.gov.si/teme/vpis-v-visoko-solstvo
 • O Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  Med letoma 2000 in 2007 sta bili obe ministrstvi združeni v Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, v obdobju 2008 in 2012 sta bili ločeni ministrstvi, v letu 2012 je nastalo združeno Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, od leta 2013 pa je področje kulture ponovno prešlo na samostojno ministrstvo.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino Državnega ...

  Delovanje »Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na: - ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot, - javni interes za kulturo, ki temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, - medije, - vzgojo, - osnovno, srednje in višje ...

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Odbor_za_kulturo,_šolstvo,_šport_in_mladino_Državnega...
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • Zavod RS za šolstvo

  Zavod RS za šolstvo Poljanska cesta 28, Ljubljana Telefon: 01 300 51 00 Telefaks: 01 300 51 99 E-pošta: info@zrss.si Kontakti Novice in obvestila Razpisi in javne objave Knjižnica ZRSŠ Objave v medijih Fotogalerija

  https://www.zrss.si/objava/seminarji-in-izobrazevanja
 • eUprava - Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo in šport

  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za ...

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-solstvo...
 • ŠOLSTVO PRED, MED IN PO VOJNI - os-zelezniki.si

  Pred vojno je bil v veljavi šolski zakon, ki je poenotil osnovno šolstvo v Kraljevini Jugoslaviji. Šola je bila na podlagi zakona označena kot »narodna« in razdeljena v štiriletno »osnovno« in štiriletno »višjo narodno« šolo. Na podeželju višja narodna šola običajno ni imela rednega

  www.os-zelezniki.si/files/2011/04/solstvo.pdf
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • Plačni razredi in nazivi – Društvo učiteljev podružničnih šol

  Kot veste, imajo učitelji, ki z uveljavitvijo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) niso izpolnjevali novih zahtevanih izobrazbenih pogojev za učitelja, v skladu z 146. členom tega zakona pravico opravljat svoje izobraževalno delo do prenehanja opravljanja dela na področju vzgoje in izobraževanja.

  www.dups.si/smart_faq/placni-razredi-in-nazivi-2
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA